Ahli Lembaga Pengarah Carta

Info Korporat - Ahli Lembaga Pengarah-chart PENGERUSI NAIB PENGERUSI Zailan Bin Mohd Diah Hj Bistamam Bin Mohd Zainal BENDAHARI KEHORMAT Rohani binti Shafie SETIAUSAHA KEHORMAT PEMBIAYAAN AR-RAHNU Hashim Bin Hussein IT & INOVASI SUBSIDIARI Pengerusi Ibrahim Bin Sanusi SetiausahaMohd Raghali Bin Taib Jawatankuasa Abu Zarin Bin Jalaluddin Jawatankuasa Mohd Ghani Bin Agus Hj Jamaluddin Bin Md. Isa Jawatankuasa Azuddin bin AriffinYakub Bin Abdullah JawatankuasaHj Imam Jamal Bin Hj Mohammad Noor Jumadi Bin Kastari Hj Nordin Bin Yahya